Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - De witte Zwaluw

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. De aanbetaling, 10% van het totaalbedrag, dient uiterlijk binnen 15 dagen na aanmelding plaats te vinden. Het volledige bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang van de retraite (bij kamperen is dat 2 weken) dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft De Witte Zwaluw het recht de reservering te laten vervallen.
 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 2 weken voor aanvang, van het volledige bedrag.
 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en geeft ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden* dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  – Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  – Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten. 
  – Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 5 dagen voor aanvang van De Witte Zwaluw zijn doorgegeven.
 8. De Witte Zwaluw heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de begeleider of overmacht. In geval van annulering door De Witte Zwaluw heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 9. De Witte Zwaluw heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retraite.

*ziekte of persoonlijke omstandigheden: zoals ziekte, ziekenhuisopname, overlijden van naasten. In overleg kijken we dan naar de mogelijkheden.


Aansprakelijkheid

 1. De Witte Zwaluw zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 2. Bezoek en verbijf is op eigen risico. De Witte Zwaluw is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan De Witte Zwaluw. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Medische disclaimers

 1. De trajecten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld voor zelfontwikkeling, niet ter vervanging van, maar als aanvulling op reguliere zorg. 
 2. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten altijd met een gekwalificeerde arts.
 3. Meld tijdens het intakegesprek altijd aan de begeleider als je een lichamelijke/psychische klacht hebt. 
 4. Forceer niets en neem klachten serieus.

Wijzigingen in programmering retraites

 1. De Witte Zwaluw heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retraite, bijvoorbeeld wanneer een begeleider wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. De Witte Zwaluw zorgt in dat geval waar mogelijk voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van de retraite/traject per mail over ingelicht.

Huisregels

 1. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling alsmede dier en natuur is de belangrijkste kernwaarde. De Witte Zwaluw is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar en de begeleiders.
 3. De Witte Zwaluw heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of De Witte Zwaluw niet opvolgen, kunnen verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van cursusgelden.
 5. Het maken van video/film of geluidsopnamen is gedurende het bezoek uitsluitend toegestaan bij individuele sessies en na voorafgaande toestemming van De Witte Zwaluw.